Home Potato Chips Usu Shio Aji
Calbee

Potato Chips Usu Shio Aji

Potato Chips Usu Shio Aji
2.11 OZ (60g)
Sale price $3.49
Potato Chips Usu Shio Aji

Potato Chips Usu Shio Aji

$3.49
Ingredients

Potato, Soybean, Oil, Salt, Dextrin, M.S.G.